Pełna optymizmu opowieść o tym, jak zbudować nowe, lepsze życie.Na Twoich zasadach!

regulamin

Warszawa, 1 lutego 2017

Regulamin sklepu internetowego www.slodkie-zycie.pl

 

 • 1 Postanowienia wstępne

  

 1. Księgarnia internetowa, Słodkie życie dostępna pod adresem internetowym słodkie-zycie.pl, prowadzona jest przez Olgę Jałowiczor, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Salento, Olga Jałowiczor, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1181857092 REGON 366445796.

 

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Księgarni.

 

 

 • 2 Definicje

 

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Salento, Olga Jałowiczor wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1181857092 REGON 366445796
 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep - księgarnia internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym slodkie-zycie.pl
 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą przycisku „kupuję” dostępnego na stronie Sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Usługa - dostępna w Sklepie usługa w postaci pliku tekstowego będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 • 3 Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: 02-512 Warszawa, ul.Puławska24b m.41
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: o.jalowiczor@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 516449804
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 68 1090 1870 0000 0001 2224 8863
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-18 polskiego czasu.

 

 • 4 Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i kompatybilną przeglądarką internetową.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies;
 • 5 Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 4. Prawa autorskie do powieści są wyłączną własnością Wydawnictwa Salento, Olga Jałowiczor,NIP 1181857092 REGON 366445796 zarejestrowanej w Warszawie przy ul.Puławskiej 24B/41.
 5. Wykorzystywanie historii powieści „Słodkie życie. Na twoich zasadach.”, kopiowanie jej tekstu w całości lub fragmentach dopuszczalne jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa Salento, Olga Jałowiczor.
 6. „Słodkie życie. Na twoich zasadach.ˮ jest powieścią przygodową. Wszelkie zdarzenia oraz postaci w niej opisane mają charakter fikcyjny. Wszelkie podobieństwo osób i zdarzeń do tych występujących w rzeczywistości są przypadkowe i niezamierzone.

 

 • 6 Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia zamówienia należy:

 1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „kupuję i płacę”;
 2. w formularzu zakupu podać adres poczty elektronicznej, na który mają zostać przesłane wybrane pliki tekstowe;
 3. kliknąć przycisk “Wyślij zamówienia“ oraz po przekierowaniu do serwisu Przelewy24 dokonać zapłaty za pomocą przelewu z konta bankowego, lub za pomocą karty kredytowej.
 4. Po zarejestrowaniu płatności przez serwis Przelewy24, klient otrzyma wybrane części książki mailem na wskazany adres.
 5. Pliki dostarczane są w skompresowanym pliku zawierającym trzy formaty: PDF, EPUB oraz MOBI. Plik z pierwszą częścią powieści jest dołączany do zamówienia jako bezpłatna usługa promocyjna.

 

 

 • Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Jedynym sposobem odbioru produktu w postaci pliku tekstowego jest jego zakup na stronie internetowej. Po dokonaniu płatności, pliki zostają przesłane mailem na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej.
 2. Metodą płatności jest przelew, którego klient dokonuje za pośrednictwem serwisu Przelewy24, na który zostaje przekierowany bezpośrednio ze strony sklepu.

 

 • 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła wybrane części książki drogą elektroniczną na wskazany przez klienta adres mailowy.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności od razu po przekierowaniu do serwisu Przelewy 24 - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Nie ma możliwości zakupu oraz dostarczenia wybranych części powieści poza internetowym systemem w oficjalnym sklepie slodkie-zycie.pl.

 

 

 • 10 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy na dostarczenie usługi w postaci treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Przystępując do transakcji oraz wyrażając zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, Klient potwierdza, iż zgadza się na wykonanie usługi, to jest na dostarczenie pliku tekstowego bez możliwości jego zwrotu.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie przez formularz kontaktowy na stronie www.slodkie-zycie.pl
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Administratora strony.

 

 • 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 • 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. W celu zawarcia Umowy zakupu, Klient zobowiązany jest podać adres mailowy w celu dostarczenia usługi. Może również skorzystać z możliwości dobrowolnego pozostawienia swojego Nicku. Tylko te dane są przechowywane przez Sklep.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 • 14 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Słodkie życie

Słodkie życie

Co byś zrobiła, gdyby w ciągu 24h twój świat legł w gruzach a ty znajdowałabyś się 2000 kilometrów od domu, bez pieniędzy, dokumentów ani możliwości powrotu?

Ta książka to pełna optymizmu opowieść o tym, jak z najgorszych życiowych opresji wyjść obronną ręką, uwierzyć w siebie i zbudować nowe, lepsze życie.

Na Twoich zasadach!

wykup dostęp